NHÓM 3: FIT FIVE

TRANG CHỦ

THÀNH VIÊN

ĐỒ ÁN

TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

TUẦN 1:

BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM TUÂN 1
Biên-bản-thành-lập-update.docx [134 KB]Tải về

TUẦN 2:

BIÊN BẢN HỢP NHÓM LẦN 1 TUÂN 2
Biên-bản-họp-nhóm-1.docx [43 KB]Tải về
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LÂN 2 TUẦN 2
Biên-bản-họp-nhóm-2.docx [43 KB]Tải về

TUẦN 3:

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 3 TUẦN 3
Biên-bản-họp-nhóm-3.docx [43 KB]Tải về
BÁO CÁO QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TUẦN 3
Quy-trình-nghiệp-vụ.docx [38 KB]Tải về
BÁO CÁO PROJECT PLAN TUẦN 3
project-plan.docx [156 KB]Tải về
Facebook Google Twitter Zing